โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
10
7
17
1
อนุบาล 3
12
7
19
1
รวม อนุบาล
22
14
36
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
14
11
25
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
14
8
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
12
13
25
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
18
16
34
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
12
17
29
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
15
29
1
รวมประถม
84
80
164
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
20
17
37
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
5
17
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
21
9
30
1
รวมมัธยมต้น
53
31
84
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
125
284
11

ข้อมูล ณ วันที่  6 พฤษภาคม 2565